دستگاه H صاف کن

سازه های H  و I از روش جوشکاری ساخته میشود بعد از جوشکاری بالهای این سازه می تابد و از شکل استاندارد خود خارج می گردد لذا جهت صاف نمودن بالها از این ماشین استفاده می گردد.

Structures H and I are made from the welding method. After welding, the wings of this structure shines and their standard form is removed, so that the wings are used to flatten the machine.
 • ویژگی Property:
 • قابلیت صاف نمودن بال تیر ها تا ضخامت 60 میلیمتر
 • عدم محدودیت طول تیر ها
 • دارای 2 عدد میز ورودی و خروجی با قابلیت تنظیم ارتفاع غلطکها توسط سیستم هیدرولیک
 • دارای راهنما جهت تنظیم صحیح و آسان تیر ها هنگام ورود به دستگاه
 • قابلیت ورود تیر ها از 2 طرف دستگاه
 • عدم محدودیت ارتفاع تیر ها
 • دارای تابلو کنترل با قابلیت جابجا شدن به دو طرف دستگاه
 • سیستم انتقال قدرت با سه ردیف گیربکس به همراه میل گاردان
 • Ability to smooth the wing beam to a thickness of 60 mm
 • Length of beams is not limited
 • Has 2 input and output tables with roller height adjustment by hydraulic system
 • Guides to adjust the correct beams when entering the device
 • Ability to enter beams from two sides of the device
 • No limit to the height of the beams
 • Has a control panel that can be moved to both sides of the device
 • Power transmission system with three rows of gearbox plus car transmission