دستگاه مونتاژ H

شرکت رهاورد سازه اراک برای مشکل متداول مونتاژ تیرها و سازه های فلزی راه حل منحصر به فردی ارائه داده است .مزیت بارز دستگاه مونتاژ H شركت رهاورد سازه اراک ایمنی بالای کارکنان و سرعت کار مونتاژ قطعات  تیرها در طول فرآیند مونتاژ می باشد.از دیگر مزایای این دستگاه صرفه جویی قابل توجه در زمان مونتاژ به سادگی فشار دادن یک دکمه می باشد .

Arak Resource Company has a unique solution to the common problem of assembly of beams and metal structures. The prominent feature of the H assembly plant is the high level of safety of personnel and the speed of assembly of beams during the assembly process. Other benefits This is a remarkable saving device at the time of assembly by simply pressing a button.

ویژگی :

 • بارگذاری روی دستگاه با ابعاد مختلف
 • تحمل بار از 1 تا 20 تن در مدل های مختلف
 • سرعت در تولید بدون نیاز به جابجایی
 • از نظر ابعادی کم حجم ولی قدرتمند
 • قابلیت مونتاژ H
 • قابلیت کارگیر قطعات با ابعاد مختلف و طولهای متفاوت
 • مناسب برای تمام محیط های کارگاهی
 • مناسب برای انواع سازه های فلزی با مقاطع و شکل های متفاوت
 Property:  

 • Load on various dimensions
 • Load bearing from 1 to 20 tons in different models
 • Speed in production without the need for movement
 • In terms of compact but powerful dimensions
 • H assembly capability
 • Ability to work parts with different dimensions and different lengths
 • Suitable for all workshop environments
 • Suitable for a variety of metal structures with different sections and shapes