دستگاه گرداننده های H  و باکس

شرکت رهاورد سازه اراک برای مشکل متداول چرخاندن و موقعیت دادن به تیرها و سازه های فلزی راه حل منحصر به فردی ارائه داده است .مزیت بارز دستگاه H rotator  شركت رهاورد سازه اراک ایمنی بالای کارکنان به دلیل حذف نیاز به جرثقیل سقفی برای موقعیت دهی و چرخاندن تیرها در طول فرآیند جوشکاری می باشد.از دیگر مزایای این دستگاه صرفه جویی قابل توجه در زمان چرخاندن تیر به سادگی فشار دادن یک دکمه می باشد .

Arak Company has provided a unique solution for the common problem of turning and positioning steel beams and steel structures. The characteristic feature of the H rotator company is the Arak company’s high level of safety for personnel due to the need to remove the need for a crane for positioning and rotation. Beams are in the process of welding. Another advantage of this device is a significant saving when turning the beam by simply pressing a button.

ویژگی :

 • چرخش 360 درجه قطعات بدون نیاز به جرثقیل
 • تحمل بار از 1 تا 20 تن در مدل های مختلف
 • سرعت در تولید بدون نیاز به جابجایی
 • از نظر ابعادی کم حجم ولی قدرتمند
 • قابلیت کنترل سرعت چرخش
 • قابلیت کارگیر قطعات با ابعاد مختلف و طولهای متفاوت
 • مناسب برای تمام محیط های کارگاهی
 • مناسب برای انواع سازه های فلزی با مقاطع و شکل های متفاوت
 • توانایی چرخاندن بارهای نامتقارن
            Property:  

 • 360 ° rotation of parts without the need for a crane
 • Load bearing from 1 to 20 tons in different models
 • Speed in production without the need for movement
 • In terms of compact but powerful dimensions
 • Rotation speed control
 • Ability to work parts with different dimensions and different lengths
 • Suitable for all workshop environments
 • Suitable for a variety of metal structures with different sections and shapes
 • Ability to rotate asymmetric loads